DINK U DAARAAN OM ‘N BATE TE VERKOOP?

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY
February 26, 2019
RING-FENCING OF ASSESSED LOSSES OF CERTAIN TRADES – PART I
March 22, 2019

Wat gebeur wanneer u ’n bate verkoop?

Wanneer u ’n bate verkoop of van die hand sit, realiseer u óf ’n wins óf ’n verlies uit die ruiling. Wanneer u ’n wins realiseer, is u onderhewig aan kapitaalwinsbelasting (KWB) op daardie gerealiseerde wins.

Is alle bates onderhewig aan KWB?

Nie alle bates is onderhewig aan KWB nie. Kapitaalbates wat aangekoop word met die doel om inkomste te genereer, sal onderhewig wees aan KWB terwyl persoonlike gebruiksbates nie aan KWB onderhewig is nie.

Hoe werk KWB?

Kapitaalwins word bereken op die opbrengs uit die verkoop van ’n bate, minus die basiskoste van die bate.

Die opbrengs is enige vorm van vergoeding wat ontvang is uit die verkoop of ruil van die bate. Die basiskoste is die ophoping van uitgawes wat aangegaan is vir die bate. Kostes wat ingesluit kan word, is: aankoopprys, gekapitaliseerde/verbeteringskostes, oordragkostes, waardasiekostes en installasiekostes.

As u basiskoste u opbrengs oorskry, realiseer u ’n kapitaalverlies. Dit sal egter nie u belasbare inkomste verminder nie en sal oorgedra word na die volgende jaar van aanslag om die totale kapitaalwins van daardie jaar van aanslag te verminder.

Sodra ’n natuurlike persoon hul totale kapitaalwins bereken het, is hulle onderhewig aan ’n vrystelling van R40 000 (R300 000 vir ’n bestorwe boedel) om hul vasgestelde kapitaalwins te verminder. Let ook daarop dat die eerste R40 000 van hierdie kapitaalverlies nie oorgedra sal word nie, maar terugbetaal word.

Slegs 40% (vir natuurlike persone en spesiale trusts) van die totale kapitaalwins sal by die belasbare inkomste ingesluit word, en die oorblywende bedrag sal uitgesluit word.

Die insluitingskoers vir alle ander entiteite is 80%.

Die primêre woning-vrystelling

Die eerste R2 miljoen van enige kapitaalwins of -verlies met die verkoop van ’n primêre woning van ’n natuurlike persoon, word van die KWB-berekening uitgesluit.

Slegs een inwoner kan kwalifiseer vir die vrystelling en dit moet die woning wees waarin die persoon normaalweg woon en kan enige struktuur wees (boot, karavaan, ens.)

Wat is ’n geagte beskikking?

Wanneer ’n belastingpligtige emigreer of as die aard van die bate verander, word die belastingpligtige geag die bate(s) van die hand te gesit het. Alle bates word geag beskik te gewees het teen markwaarde en sal onderhewig wees aan KWB.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X