DIE 2017 BELASTINGSEISOEN IS OOP

BTW-GEVOLGE VAN VERANDERING IN VOORGENOME GEBRUIK VAN GOEDERE
July 5, 2017
5 COMMON SMALL BUSINESS MONEY MISTAKES
July 5, 2017

Die Kommissaris van die SAID het onlangs die jaarlikse kennisgewing gepubliseer om die 2017 belastingseisoen amptelik “oop” te verklaar. Individue mag hul jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir die 2017-aanslagjaar (wat op 28 Februarie 2017 geëindig het) vanaf 1 Julie 2017 indien, en ons versoek dat ons kliënte ons kontak sodat ons die nodige reëlings kan tref. Die volgende tydsraamwerk is van toepassing:

  • Vir ‘n maatskappy, binne 1 jaar van sy jaareinde (byvoorbeeld, ‘n maatskappy met sy finansiële jaareinde op 31 Maart 2017 moet sy 2017-belastingopgawe teen 31 Maart 2018 indien);
  • Vir alle ander belastingbetalers (insluitend natuurlike persone en trusts) moet opgawes op die laatste ingedien word teen:
  • 22 September 2017 vir persone wat steeds van hardekopie opgawes gebruik maak;
  • 24 November 2017 vir persone (uitgesluit belastingbetalers wat vir voorlopige belasting geregistreer is) wat van die SAID se eFiling stelsel gebruik maak; en
  • 31 Januarie 2018 vir alle voorlopige belastingbetalers wat van die SAID se eFiling stelsel gebruik maak.

Soos die geval was in vorige jare mag maatskappye slegs opgawes via eFiling indien – in terme van bogenoemde SAID-kennisgewing is handgeskrewe opgawes nie toelaatbaar nie.

Nie alle individue hoef belastingopgawes in te dien nie. Verskeie kriteria word gelys, wat beteken dat, slegs indien aan hierdie kriteria voldoen word, sodanige persoon ‘n belastingopgawe by die SAID moet indien. Byvoorbeeld, alle maatskappye, of dit in Suid-Afrika ingelyf is al dan nie, is verplig om opgawes in te dien indien Suid-Afrika die plek is vanwaar die maatskappy effektief bestuur word. Niebelastingpligtige maatskappye wat wel in Suid-Afrika ingelyf is, sowel as niebelastingpligtige maatskappye wat buite die Republiek ingelyf is en inkomste uit ‘n Suid-Afrikaanse bron genereer, moet ook opgawes indien.

Belastingbetalers (uitgesluit maatskappye) moet opgawes indien as hulle enige handel in Suid-Afrika gedryf het tydens die 2016-belastingjaar. Dit is nie van toepassing op persone wat slegs ‘n salaris verdien nie. Verskeie ander faktore word gelys in terme waarvan belastingbetalers onverbonde aan ‘n maatskappy opgawes moet indien. Die belangrikste vrystelling van die indiening van ‘n opgawe vir belastingpligtige natuurlike persone is egter indien die persoon deur die jaar slegs ‘n salaris van een werkgewer verdien het wat nie   R350 000 oorskry het nie, en indien inkomste uit rente vir daardie persoon ook minder was as R23 800 (of R34 500 indien die persoon ouer as 65 jaar is).

Heelwat belastingbetalers is dus potensieel vrygestel van die vereiste om ‘n inkomstebelastingopgawe in te dien, alhoewel hulle wel vir belastingdoeleindes geregistreer mag wees. Selfs al word die indiening van ‘n belastingopgawe nie vereis volgens die kennisgewing nie, sal dit egter voordelig wees om dit wel in te dien. Natuurlike belastingbetalers verkeer dikwels onder die wanpersepsie dat die voltooiing van ‘n opgawe noodwendig tot die betaling van belasting sal lei. Dit is onwaar, en baie mag alreeds onder belastinggevolge gely het deur bedrae in die vorm van lopende belastingbydraes wat deur die jaar van hul salarisse afgetrek is. Dit kom natuurlik neer op ‘n eenvoudige kontantvloeimeganisme wat ingestel is om ‘n gedurige toevoer van kontant aan die fiscus te voorsien en welke bydraes afgetrek word van die jaarlikse belastingaanspreeklikheid wanneer die jaarlikse belastingaanslag geassesseer word. Die geleentheid om dit te weerlê, word egter aangebied met die voltooiing van ‘n belastingopgawe en die eis van aftrekbare uitgawes in die vorm van o.a. mediesefonds- of pensioenfondsbydraes. Die beginsel in hierdie geval is dat alle inkomste belasbaar is ongeag of ‘n opgawe voltooi word of nie. Aftrekkings kan egter net geëis word deur ‘n belastingopgawe in te dien, dus behoort natuurlike persone die geleentheid aan te gryp om dit te doen.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X