Vervanging van IT14SD-opgawe – Nuwe SARS-verifikasie proses

Stygende rentekoerse, dit is nou die tyd om skuld te betaal en te spaar
November 16, 2022
VAT treatment of irrecoverable debts
December 9, 2022

SARS het onlangs die gebruik van die IT14SD-opgawe gestaak. Hierdie opgawe is voorheen deur SARS gebruik vir verifikasie (wat ‘n hoëvlak verifiëring van die belastingbetaler se inkomstebelastingopgawe is). Die IT14SD-opgawe het vereis dat die belastingbetaler ‘n rekonsiliasie doen tussen BTW, EMP en inkomstebelasting.

Die SAID het nou begin om ‘n reeks nuwe verifikasie briewe aan belastingbetalers uit te stuur wat die vervanging van die ou IT14SD-opgawe is.

Hierdie verifikasie briewe blyk stelselgegenereerde te wees en vra onder andere die volgende inligting:

  • ‘n Afskrif van die belastingbetaler se getekende finansiële jaarstate;
  • ‘n Gedetailleerde belastingberekening tesame met die ondersteunende dokumentasie en skedules wat die belastingberekening steun.

Benewens bogenoemde word spesifieke inligting ook aangevra van belastingbetalers wat sekere aftrekkings geëis het of sekere openbaarmakings op hul belastingopgawes gemaak het. Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot:

  • Afskrifte van S18A-sertifikate wat bevestig dat skenkings gemaak is;
  • ‘n Verduideliking, waar van toepassing, waarom die belastingbetaler ‘n verlies vir die finansiële jaar gely het;
  • ‘n Verduideliking en dokumentêre bewys van die belastingbetaler se 3 grootste uitgawes en waarom dit vir belastingdoeleindes as aftrekbaar beskou moet word;
  • Waar enige bates verkoop word: ‘n gedetailleerde vaste bateregister en stawende dokumentasie;
  • Stawende dokumentêre bewyse van enige ander uitgawes wat na SARS se mening as abnormaal mag beskou;
  • Berekening van en ondersteunende stawende dokumente waar spesiale toelaes geëis word.

Die risiko-gebaseerde benadering wat deur die SARS gevolg word, mag uitdagings inhou vir belastingbetalers wie se dokumentasie nie in orde is nie of nie die nodige stawende dokumentasie beskikbaar het nie. Veral met betrekking tot versoeke rakende historiese inligting van vaste bates.

Verifikasie van die belastingbetaler se belastingberekening deur die SARS mag ook lei tot verdere opvolg navrae deur die SARS wat die aanvra van bykomende stawende dokumentasie of aanpassings aan die belastingbetaler se aanslae mag insluit.

Ons beveel aan dat u verseker dat u stawende bewyse vir minstens 7 jaar, soos voorgeskryf bewaar, en bewyse ten opsigte van vaste bates onbeperk (vir minstens 5 jaar nadat u die bate vervreem het) bewaar. Hier is dit van belang om alle bewyse rakende verbeteringe aan vaste eiendom te bewaar. SARS vereis ook dat bewyse rakende kapitaal verliese met verkoop van vaste bates ook bewaar word ten einde die verliese in toekoms teen kapitaal winste aan te wend. Dis van uiterste belang dat verifikasie versoeke van SARS tydig en volledig beantwoord word ten einde wysiging van belastingopgawes en aanslae te voorkom.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X