Testamentêre trusts het steeds hul plek

Hoe trusts generasierykdom bewaar
October 27, 2022
Tax compliance lives beyond death
November 16, 2022

Hoe om jou bates teen roofdiere te beskerm—insluitend die SAID

Trusts het die afgelope paar jaar baie kritiek ontvang, met die SAID wat hulle afkeer uitspreek van die gebruik van trusts as ‘n manier om belasting te vermy.

‘n 2008-Saak waarby ‘n eiendomstrust betrokke was, waar die begunstigdes verander is in die hoop om die betaling van hereregte te vermy, is maar een voorbeeld van die SAID se verhoogde waaksaamheid wanneer dit by trusts kom. In hierdie spesifieke geval is die skuiwergat toegemaak, en die hof het bevind dat hereregte wel betaalbaar is.

Beteken dit dus dat trusts iets van die verlede is? Glad nie, mits jy dit vir hul oorspronklike doel gebruik— die beskerming van bates vir begunstigdes—en nie ‘n soort “belastinguitveër” nie.

‘n Vraag wat een leser gestel het, het die behoefte aan ‘n beter begrip van die meer tradisionele rol van truststrukture beklemtoon. Die persoon wat hierdie vraag ingestuur het, wil ‘n kommersiële eiendom in ‘n testamentêre trust plaas, en is bekommerd oor die moontlike hereregte en kapitaalwinsbelasting (KWB) gevolge van so ‘n besluit.

Maar eerstens, ‘n vinnige verduideliking van testamentêre trusts:

Testamentêre trusts, ook bekend as testamenttrusts of trusts mortis causa, is truststrukture wat tot stand kom as gevolg van afsterwe, en die stigtingsinstrument is ‘n klousule vervat in ‘n persoon se testament. Só ‘n klousule sal normaalweg bepaal dat enige bates wat aan ‘n bepaalde begunstigde bemaak word, vir ‘n beperkte of onbepaalde tydperk in ‘n trust gehou moet word.

Hierdie trustklousules word gewoonlik aangetref waar die testateur sekere begunstigdes wil beskerm—gewoonlik minderjarige kinders—wat ingevolge die testament mag erf voordat hulle op ‘n ouderdom is waar hulle omsigtigheid aan die dag kan lê met die bestuur van die bates wat geërf is. ‘n Tipiese klousule sal byvoorbeeld bepaal dat enige bemakings aan minderjarige kinders in ‘n trust gehou sal word totdat die kind ‘n sekere ouderdom bereik.

Die oprigting van ‘n testamentêre trust verg egter dieselfde mate van denke en beplanning as dié van ‘n trust wat jy in jou leeftyd opgerig het—veral omdat jy nie meer daar sal wees om van plan te verander of jou bedoelings te verduidelik nie. ‘n Klousule wat uitvoering gee aan ‘n testamentêre trust moet dus ten minste die volgende elemente identifiseer:

 • Die bates. Dit sluit spesifieke bemakings in terme van die testament in, maar kan ook ongespesifiseerde bates insluit wat óf ‘n vaste persentasie van die boedel vorm, óf ‘n gedeelte wat oorbly na alle ander bemakings (bekend as die “residu”).
 • Die begunstigdes. Hulle word gewoonlik in die testament genoem, of na verwys deur verhouding (bv. die ongebore kind van ‘n persoon wat genoem word).
 • Die trustees. Die persoon wat hierdie trust administreer nadat jy weg is.
 • Dit sluit in hoe die kapitale bate en/of enige inkomste verdeel moet word; aan wie sodanige uitkerings gemaak moet word; en onder watter omstandighede (bv. inkomste wat slegs vir opvoedkundige doeleindes aan minderjarige kinders uitgedeel word).
 • Voorsiening vir beëindiging. Baie testamenttrusts maak byvoorbeeld voorsiening dat die trust gelikwideer moet word en alle bates aan begunstigdes uitgedeel word wanneer ‘n sekere ouderdom bereik word.
 • Dit sal insluit die aantal trustees, diskresie rakende die verdeling van bates en inkomste, vereistes vir oudit, vervanging van begunstigdes, ens.

Aangesien die oprigting van ‘n testamentêre trust die oordrag van bates vanaf ‘n bestorwe boedel na die trust behels, ontstaan ​​’n aantal belastinggevolge.

Eerstens is daar die kwessie van hereregte waar onroerende eiendom ter sprake is. Gelukkig bepaal Artikel 9(1)(e)(i) van die Hereregtewet dat geen hereregte deur ‘n erfgenaam betaalbaar is op onroerende eiendom wat uit ‘n bestorwe boedel aan hulle oorgedra is nie, mits hulle sodanige eiendom deur testamentêre erfopvolging ontvang het.

Dit beteken dat ‘n derde party wat ‘n eiendom uit ‘n bestorwe boedel koop, nie sodanige vrystelling geniet nie, en dus aanspreeklik is vir die hereregte.

In die lig van die voorgenoemde hofsaak van 2008 waarvolgens die verandering van trustbegunstigdes aanleiding gee tot ‘n hereregteaanspreeklikheid, wat sou egter gebeur in ‘n geval waar ‘n testamenttrust vir veelvuldige begunstigdes opgerig word, en een van daardie begunstigdes daarna sterf? Die leser se vraag waarna hierbo verwys word, vra byvoorbeeld wat sou gebeur as die persoon se vrou en twee kinders begunstigdes van die testamenttrust is en die vrou daarna sterf.

Hierdie situasie is anders as wat gedek word in die hofsaak waarna hierbo verwys is. In daardie spesifieke geval is die trust effektief “verkoop” op grond van ‘n grootskaalse verandering in beide trustees en begunstigdes. ‘n Teenprestasie was ook betaalbaar, wat gelei het tot die hof wat tot die gevolgtrekking gekom het dat die transaksie soos die verkoop van die eiendom teen ‘n teenprestasie gelyk het, en sodoende die transaksie belasbaar gemaak het.

Alhoewel die Hereregtewet nie spesifiek die situasie van die dood van een van die begunstigdes, soos in hierdie voorbeeld, dek nie, word aangevoer dat so ‘n gebeurtenis nie die “aankoop van die eiendom teen ‘n vergoeding” deur die oorblywende begunstigdes verteenwoordig nie, en sou dus nie aanleiding gee tot hereregte-aanspreeklikheid nie.

Dit bring ons by die tweede deel van die vraag, wat met KWB verband hou.

Wanneer ‘n persoon sterf, word daar geag dat hulle van al hul bates ontslae geraak het, en ‘n potensiële aanspreeklikheid vir KWB kan die gevolg wees. Die eiendom wat egter as die oorledene se “primêre woning” beskou word, sal kwalifiseer vir ‘n vrystelling van die eerste R2 miljoen van enige wins wat daarop gemaak word. Die oorledene sal ook kwalifiseer vir die volgende KWB-vrystellings (volgens die SAID-webwerf):

 • meeste “persoonlike gebruiksbates” (bv. motor, meubels, persoonlike besittings, juweliersware, ens.);
 • aftreevoordele;
 • betalings ten opsigte van oorspronklike langtermynversekeringspolisse (wat lewensdekking, begrafnisdekking en uitkeerpolisse insluit); en
 • ‘n algehele vrystelling op die eerste R300 000 van kapitaalwins in die jaar van dood (dit vervang die normale R40 000 jaarlikse uitsluiting).

In die geval van die langslewende gade (wat ‘n begunstigde van die testamentêre trust is), wat later sterf, het die feit dat sy nie meer ‘n begunstigde is nie, nie enige KWB impak op die trust nie, tensy die trustakte bepaal dat bates verdeel moet word na haar boedel by haar dood. Indien daar egter geen vereiste is om enige sodanige uitkerings te maak nie, sal haar dood nie aanleiding gee tot enige KWB-aanspreeklikheid deur die trust nie.

Indien die trust van ‘n bate beskik (hetsy uit die hand verkoop en die opbrengs herbelê in ander bates of aan ‘n begunstigde uitgedeel word, of die bate self aan ‘n begunstigde uitgekeer word), sal sodanige vervreemding aanleiding gee tot ‘n KWB-aanspreeklikheid deur die trust. In laasgenoemde geval word die kapitaalwins gebaseer op die verskil tussen die markwaarde van die bate ten tye van die vervreemding, en die basiskoste daarvan.

KWB is betaalbaar deur “spesiale trusts” teen ‘n effektiewe 18% van enige kapitaalwins wat voortspruit uit die verkoop van ‘n bate. Daar is twee kategorieë van “spesiale trusts”, d.w.s.:

 • Spesiale Trust Tipe A—‘n trust wat uitsluitlik geskep is tot voordeel van ‘n persoon(e) met ‘n geestelike of fisiese “gestremdheid” soos omskryf in Artikel 6B(1) van die Inkomstebelastingwet; en.
 • Spesiale Trust Tipe B—’n Trust wat uitsluitlik geskep is tot voordeel van ‘n persoon(e) wat ‘n familielid is van die persoon wat gesterf het, en wat lewe op die sterfdatum van daardie oorledene (insluitend diegene wat verwek is maar nog nie gebore is nie), en die jongste van die begunstigdes is jonger as 18 jaar op die laaste dag van die jaar van aanslag.

Vir alle ander trusts is die effektiewe koers van KWB betaalbaar 36% van enige kapitaalwins wat voortspruit uit die verkoop van ‘n bate.

OORSPRONGKLIKE ENGELSE ARTIKEL GESKRYF DEUR STEVEN JONES

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X