RENTEVRYE LENINGS EN TRUSTS

INTEREST FREE LOANS WITH COMPANIES
April 20, 2017
INTEREST FREE LOANS CROSS BORDER
April 20, 2017

Die onlangse invoering van Afdeling 7C tot die Wet op Inkomstebelasting1 het die belasting van trusts, en spesifiek die befondsing daarvan, opnuut onder die soeklig geplaas. In kort, Afdeling 7C beoog die heffing van skenkingsbelasting op lenings verskuldig deur trusts aan verbonde partye (tipies die begunstigdes of maatskappye wat dit beheer). Tot die mate waartoe rente nie gehef word nie, word ‘n donasie geag as deur die krediteur gemaak wat jaarliks gelykstaande is aan die verskil tussen die werklike rente gehef (indien enigsins), en rente wat gehef sou word indien ‘n koers van prima minus 2.5% van toepassing was.

Baie verloor egter uit die oog dat rentevrye (of lae-rente) lenings ook belastinggevolge het, benewens die potensiële skenkingsbelasting-gevolg wat ontstaan kragtens Afdeling 7C. Afdeling 7 van die Wet op Inkomstebelasting is spesifiek relevant. Hierdie afdeling het ten doel om te verseker dat belastingbetalers nie van bates ontslae kan raak deur dit te skenk nie, aangesien dit ‘n manier is waarop hulle ontslae kan raak van ‘n belasbare inkomstebron.

In breë terme beskou Afdeling 7 enige inkomste wat oploop na ‘n trust of begunstigde as die inkomste van die skenker indien die inkomste oploop vanaf ‘n bate wat voorheen die onderwerp was van ‘n “skenking, skikking of ander bemaking”. Met ander woorde, waar ‘n persoon eiendom aan ‘n trust skenk, word die huurinkomste wat ontstaan nie belas in die hande van die begunstigde of die trust nie, maar in die hande van die skenker. Afdeling 7 dien dus as ‘n teenvermydingsbepaling om te verseker dat belastingbetalers nie belasting “verskuif” na persone wat minder belasting betaal deur bates uit hul eie boedels wat inkomste genereer, te skenk nie.

Dit is nou interessant om in aanmerking te neem wat ‘n “ander bemaking” kan beteken. Verskeie gevalle het bevestig dat ‘n rentevrye lening as sodanig beskou word en dat dit, tot die mate waartoe rente nie gehef word nie, as ‘n volgehoue skenking2 beskou word. Die implikasie hiervan is as volg: veronderstel die befondser van ‘n diskresionêre trust verkoop ‘n eiendom aan daardie trust per rentevrye leningsrekening. Enige huurinkomste verdien sou normaalweg belas geword het in die hande van die trust of die begunstigde, afhangend daarvan of ‘n verdeling gemaak sou word. Aangesien Afdeling 7 egter van toepassing is tot die mate waar geen rente op die leningsrekening gehef word nie, sal ‘n gedeelte van die huurinkomste nou belasbaar wees in die hande van die trustbefondser.

Wat hieruit geneem kan word, is dat skenkings aan trusts ook inkomstebelasting-implikasies vir die skenker inhou, benewens die gevolg van skenkingsbelasting. Dit sal ook die geval wees waar rentevrye lenings betrokke is.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X