Hoe trusts generasierykdom bewaar

Belasting op huurinkomste
February 27, 2023
Accounting tips for small businesses
March 27, 2023

Boedelbelastingbesparings word oor verskeie generasies saamgestel.

Artikels oor trusts is dikwels gemik op setlaars of skenkers om die voordeel van trusts en die rol wat hulle speel in boedelbeplanning op die ‘eerste generasie’-vlak te beklemtoon. In hierdie artikel poog die skrywer om aan tweede generasie begunstigdes die effek van die besluite wat hul ouers namens hulle geneem het, om ‘n trust op te rig waarin hul bates groei, te illustreer.

Die scenario

Kliënt X het 10 jaar gelede afgetree, die belastingvrye gedeelte van sy aftreefonds onttrek en dit by ander fondse wat hy besit het gevoeg. Hy het toe die totale bedrag op leningsrekening in ‘n familietrust geplaas tot voordeel van homself en sy kinders.

Die fondse is op die JSE belê, waarvan die inkomste gekapitaliseer en gebruik is om Kliënt X se leningsrekening terug te betaal.

Kliënt X het ook jaarlikse skenkings aan die trust gemaak in die bedrag van die skenkingsbelastingtoelaag. Die gevolg was dat toe Kliënt X onlangs oorlede is, daar geen leningsrekening deur die trust aan hom verskuldig was nie.

As begunstigdes van die trust is Kliënt X se kinders A en B bewus daarvan dat die trust vir boedelbeplanning-doeleindes opgerig is, maar wil graag weet wat dit werklik vir hulle beteken.

Kom ons spel dit uit

Die opbrengste van die JSE se indeks van alle aandele oor die 10-jaar tydperk 31 Maart 1998 tot 31 Maart 2008 kan deur die resultate hieronder geïllustreer word:

  • 10 jaar totale opbrengs (uitgedruk as ‘n persentasie verhoging op aanvanklike belegging): +368%
  • 10 jaar geannualiseerde opbrengs (uitgedruk as ‘n jaarlikse persentasie verhoging): +16.68% p.a.

Die effek van boedelbelasting

Boedelbelasting, gehef teen 20% op enige boedel ter waarde van bo R3.5 miljoen*, word belas op die netto batewaarde (NBW) van ‘n persoon ten tyde van hul dood. Vir die voorbeeld hieronder, neem ons aan dat die individu se primêre woning en persoonlike goedere ‘n netto batewaarde van R3.5 miljoen het, en dat enige beleggingsportefeuljes wat in die individu se naam gehou word, aan boedelbelasting onderhewig is.

  • 10 jaar totale opbrengs (minus boedelbelasting): +274%
  • 10 jaar geannualiseerde opbrengs (minus boedelbelasting): +14.11% p.a.

Trustbates is nie onderhewig aan boedelbelasting nie

As ons aanvaar dat ‘n belegging van R1 miljoen op 31 Maart 1998 in die naam van ‘n trust gemaak is, is boedelbelasting nie betaalbaar nie en sal die begunstigdes ‘n ‘besparing’ van R936 000 geniet soos hieronder geïllustreer:

  • Aanvanklike belegging op 31 Maart 1998: R1 000 000.
  • Waarde soos op 31 Maart 2008: R4 680 000.
  • Boedelbelasting betaalbaar (indien die bates nie in trust gehou is nie): R936 000.
  • Netto waarde op 31 Maart 2008 indien die bates onderhewig was aan boedelbelasting: R3 744 000.

Die tweede generasie is dan afgehandel. Maar wat van die derde generasie? Indien die trustees ten tyde van die dood van Kliënt X die totale bates van die trust aan die individuele begunstigdes A en B (R4 680 000) uitdeel, sal hierdie bedrag plus enige bykomende groei weer onderhewig wees aan boedelbelasting van 20% ten tyde van die dood van óf A óf B. Indien hierdie fondse daarenteen in trust behou of aan trusts uitgedeel word tot voordeel van A en hul gesin en B en hul gesin, sou daar ‘n verdere besparing van 20% wees.

Kumulatiewe besparings

Die impak van die effek word oor verskeie generasies meer. As ons aanneem dat ‘n volgehoue ​​groeikoers van 368% per dekade dieselfde gaan bly, sal R1 miljoen wat in trust geplaas is en vir 30 jaar in die aandelemark belê word (dit verteenwoordig drie generasies van begunstigdes) ‘n aansienlike besparing van boedelbelasting van sowat R16 miljoen tot gevolg hê. Dit is 20% van die portefeuljetotaal van ongeveer R81 miljoen.

Gepubliseer in Persoonlike Finansies Uitgawe 317 (Junie 2007).

* Boedelbelastingkoerse is opgedateer na dié van toepassing vir die 2022/23-belastingjaar.

Redakteur se notas

Die 10-jaar tydperk van 31 Maart 1998 tot 31 Maart 2008 was ‘n besondere knou per dekade vir aandelebeursopbrengste, wat die kombinasie van markuitbundigheid weerspieël en uiteindelik uitgeloop het op die 2008 finansiële krisisse, sowel as (in Suid-Afrika) ‘n hoër inflasie-omgewing as wat in die daaropvolgende jare ervaar is.

Selfs al sou ‘n mens egter aanneem dat batewaardes bloot tred gehou het met inflasie sedert 2008, is dit ‘n redelik veilige aanname om tot die gevolgtrekking te kom dat iemand in ‘n soortgelyke finansiële posisie as Kliënt X in hierdie voorbeeld, wat besig is om ‘n truststruktuur op die been te bring, waarskynlik in 2022 ‘n boedel ter waarde van sowat R9,5 miljoen sou hê.

‘n Mens moet ook in ag neem dat die R3.5 miljoen Artikel 4A-vermindering sowel as die 20% boedelbelastingkoers vir belasbare bates onder R30 miljoen onveranderd gebly het oor die afgelope 14 jaar en dus glad nie aangepas is om inflasie in ag te neem nie. Intussen is die koers van boedelbelasting vir belasbare bates van meer as R30 miljoen tot 25% verhoog (daar was voorheen geen boonste perk nie).

Daarom, terwyl die syfers self (soos in hierdie artikel aangebied) aansienlik hersien sal moet word om huidige omstandighede in ag te neem, bly die beginsels relevant. Aangesien belastingwette egter voortdurend verander, word dit sterk aanbeveel dat individue toepaslike professionele advies inwin.

OORSPRONKLIKE ENGELSE ARTIKEL GESKRYF DEUR JENNY BOOTH

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X