BTW-VERHOGING VAN 14% TOT 15%

BUDGET 2018: IT’S A NUMBERS GAME
March 19, 2018
DIE BTW-VERHOGING EN VERKOPE VAN VASTE EIENDOM
April 16, 2018

Die Minister van Finansies het in sy onlangse Begrotingsrede aangekondig dat die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog sal word. Verskeie belangrike sake moet in aanmerking geneem word om ’n gladde oorgang te verseker.

Oor die algemeen word die verskaffing van goedere of dienste geag plaas te vind op die vroeër datum waarop ’n “belastingfaktuur” uitgereik word of enige betaling deur die ondernemer ontvang word. Daaruit volg dat om ’n belastingaanspreeklikheid teen die “ou” 14%-tarief te aktiveer, die ondernemer die faktuur moes “uitgereik” het. BTW teen 15% sal in berekening gebring moet word vir enige lewerings ten opsigte waarvan ’n “faktuur” wat op of na 1 April 2018 deur die ondernemer “uitgereik” word, of as enige betaling wat verband hou met die betrokke lewering deur die ondernemer op of na hierdie datum ontvang word. Waar ’n faktuur uitgereik word of enige betaling gemaak word met betrekking tot ’n lewering voor 1 April 2018, sal die betrokke lewering geag word gemaak te gewees het en BTW teen 14% sal van toepassing wees. Die BTW-wet bevat sekere spesifieke reëls in verband met ’n BTW-koersverandering (s67A) en die BTW-tarief wat van toepassing moet wees op goedere of dienste wat gedurende die oorgangstydperk gelewer word.

Oorgangsreëls:

 1. Lewerings voor 1 April 2018

Waar goedere (uitgesonderd vaste eiendom wat by wyse van ’n verkoping verskaf word) voor 1 April 2018 verskaf word of waar dienste uitgevoer word gedurende ’n tydperk wat voor 1 April 2018 begin en eindig, sal die tarief van 14% op hierdie lewerings van toepassing wees, ongeag die feit dat ’n faktuur vir sodanige lewering dalk eers na 1 April 2018 uitgereik word, en betaling ná daardie datum ontvang word.

Goedere word geag voorsien te gewees het wanneer dit aan die ontvanger gelewer word. Indien die goedere kragtens ’n huurooreenkoms verskaf word, word sodanige goedere geag voorsien te word wanneer die ontvanger besit of okkupasie daarvan neem. Dienste moet gelewer of fisies uitgevoer word om geag te word verskaf te gewees het.

 1. Lewerings wat voor 1 April 2018 ’n aanvang neem en op of na hierdie datum eindig

Die reëls rakende die verskaffing van goedere of dienste wat voor 1 April 2018 ’n aanvang neem en op of na hierdie datum eindig, word vervat in s67A (1)(ii) en dek die volgende lewerings:

 • goedere wat kragtens ’n huurooreenkoms voorsien word;
 • dienste wat onder ’n ooreenkoms of wet wat voorsiening maak vir periodieke betalings, uitgevoer word;
 • goedere wat voortdurend of periodiek verskaf word ingevolge ’n ooreenkoms of wet wat bepaal dat die vergoeding in paaiemente of periodiek betaal moet word; en
 • goedere of dienste wat direk verskaf word in verband met die konstruksie, herstel, verbetering, oprigting, vervaardiging, montering of verandering van goedere ingevolge enige ooreenkoms of wet wat bepaal dat die vergoeding in paaiemente of periodiek betaal moet word.

Waar hierdie goedere verskaf word of dienste uitgevoer word gedurende ’n tydperk wat voor 1 April 2018 begin en daarna eindig, moet die leweransier die waarde van die lewering (d.w.s. die BTW-eksklusiewe prys) op ’n billike en redelike grondslag verdeel tussen die lewerings wat voor 1 April 2018 gemaak is, en lewerings wat op of na hierdie datum gemaak is. BTW is dan betaalbaar teen 14% op die waarde toegedeel aan lewerings wat voor 1 April 2018 gemaak is en is betaalbaar teen 15% op die waarde toegedeel aan lewerings op of na hierdie datum.

Daar is geen riglyne oor die grondslag van toedeling wat gebruik moet word nie. Die onus rus op die ondernemer om te bewys dat die toegepaste verdeling billik en redelik is.

 1. Lewerings wat na 1 April 2018 gemaak word

Oor die algemeen, waar lewerings op of na 1 April 2018 geskied, sal hierdie lewerings onderhewig wees aan BTW teen 15%.

Om egter te verhoed dat verkopers voordeel trek uit die laer koers deur die reëls oor die tyd van lewering in s9 te aktiveer gedurende die tydperk vanaf die bekendmaking van die BTW-koers (d.w.s. 21 Februarie 2018), maar voor 1 April 2018, waar die werklike lewering van die goedere of dienste eers na hierdie datum gemaak word, bevat s67A (2) sekere anti-vermydingsreëls wat die bepalings van s9 ophef.

Die anti-vermydingsreëls is van toepassing waar goedere (uitgesluit die verkoop van residensiële eiendom) of dienste gelewer word en die tyd vir sodanige lewering kragtens s9 geaktiveer is tussen 21 Februarie 2018 en 31 Maart 2018, maar die goedere eers 21 dae na 1 April 2018 (d.w.s. na 22 April 2018) voorsien word of die dienste op of na 1 April 2018 gelewer word. Sulke lewerings word geag om op 1 April 2018 plaas te vind en BTW teen 15% sal van toepassing wees. Die BTW moet dan in berekening gebring word in die April 2018- belastingperiode, ongeag wanneer die goedere verskaf word of die dienste gelewer word. Dus, as die goedere binne die 21-dae periode voorsien word, d.w.s. voor 22 April 2018, sal die BTW steeds teen 14% betaalbaar wees.

 1. Kommersiële eiendom

Daar is geen spesiale oorgangsreëls in verband met kommersiële eiendom nie. Die normale reël oor die tyd van lewering bepaal dus die BTW-koers wat van toepassing sal wees. Gevolglik, sou die datum van registrasie van oordrag in die naam van die koper plaasvind en betaling aan die verkoper op of na 1 April 2018 gemaak word, sal BTW teen 15% deur die verkoper betaal moet word, ongeag wanneer die verkoopooreenkoms gesluit is.

 1. Bêrekoop-verkope

Waar ’n bêrekoopooreenkoms voor 1 April 2018 gesluit is, sal BTW teen die koers van 14% betaalbaar wees op die lewering ingevolge so ’n ooreenkoms, mits ’n deposito voor 1 April 2018 betaal word. Indien so ’n ooreenkoms gekanselleer word voordat die lewering plaasvind, moet die verskaffer verantwoordelikheid aanvaar vir BTW op enige bedrag teruggehou op die belastingbreukdeel toegepas op die koers van 14%.

Lewerings wat gemaak word kragtens enige bêrekoopooreenkomste wat na 1 April 2018 gesluit is, is onderhewig aan BTW teen 15%, en enige bedrae wat onder sulke gekanselleerde ooreenkomste teruggehou word, sal BTW teen die belastingbreukdeel toegepas op die koers van 15%, tot gevolg hê.

 1. Reg om ’n kontrakprys te wysig in verhouding tot die BTW-verhoging

Artikel 67 van die BTW-wet handel oor die situasie waar ’n ooreenkoms voor 1 April 2018 aangegaan is. Dit gee die verskaffer die reg om, bo en behalwe die bedrae wat deur die ontvanger betaalbaar is aan die ondernemer soos in die ooreenkoms bepaal, die bykomende bedrag van BTW wat betaalbaar word vir lewerings wat gemaak word op of na 1 April 2018  as  gevolg van die BTW-verhoging, van die ontvanger te verhaal, tensy die ooreenkoms spesifiek anders bepaal.Daar sal nietemin van die  verskaffer verwag word om BTW teen 15% op sulke lewerings te betaal, ongeag of die verskaffer die bykomende vergoeding van die ontvanger verhaal of nie.

 1. Slegte skulde

’n Ondernemer kan BTW-verligting eis indien ’n skuld wat verband hou met ’n belasbare lewering waarvoor die ondernemer vir uitsetbelasting verantwoordelik was, as “onverhaalbaar” gehanteer word. Die ondernemer mag voorsiening gemaak het vir BTW teen 14% ten opsigte van ’n lewering wat voor 1 April 2018 gemaak is, maar die vergoeding vir die lewering word nou as “onverhaalbaar” beskou. Watter belastingkoers moet toegepas word? Kragtens artikel 22(1) van die BTW-wet kan die ondernemer slegs verligting eis op grond van die BTW-koers wat op daardie spesifieke lewering toegepas is. Belastingbetalers sal moet verseker dat, waar ’n bedrag van vergoeding as “onverhaalbaar” beskou word, hulle in staat is om die belastingkoers te identifiseer wat toegepas moet word by die bepaling van die verligting wat onder artikel 22 beskikbaar is.

 1. Rekeningkundige sagteware

Maak asseblief seker dat u die BTW-koers na 15% op u rekeningkundige sagteware verander vanaf 1 April 2018.

As u meer inligting verlang, kontak asseblief een van ons bestuurders.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

 

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X