Belasting gevolge van ‘n skenking

Don’t lose that assessed loss!
August 11, 2022
Travel claims, but no allowance?
September 27, 2022

Skenkings, wat effek ‘n ooreenkomste is waar een party instem om iets van waarde aan ‘n ander te skenk, word deur die Inkomstebelastingwet beheer en is as sodanig belasbaar. Daarom, voordat u aan u kind hul eerste motor gee of  u volwasse kind help om hul eerste eiendom te bekom, is dit  raadsaam om die belastingimplikasies van die maak van sulke skenkings te oorweeg.

Skenkings mortis causa is waar, met die dood op hande, die skenker beloof om iets te skenk met die skenking wat afhanklik is van die skenker se dood. Hierdie tipe  skenking moet op skrif gestel word, moet deur die skenker en twee getuies onderteken word, en moet deur die begunstigde aanvaar word voor die skenker se afsterwe. Aangesien hierdie vorm van skenking afhanklik is van ‘n toekomstige gebeurtenis, is die skenker vry om die skenking te eniger tyd voor hul dood te herroep.

Omgekeerd is skenkings inter vivas ‘n skenkings gemaak tussen lewende mense met oordragte wat onmiddellik plaasvind. Sodra die skenker die geskenk oorgedra het en die begunstigde dit aanvaar het, word die skenking beskou as afgehandel en is dit onherroeplik.

Oor die algemeen kan enigiets wat verhandelbaar is, geskenk word, insluitend vaste bates, kontant, goedere, dienste en beleggings.

Ingevolge die Wet is geskenke belasting betaalbaar teen ‘n vaste koers van 20% op die waarde van die eiendom geskenk tot op R30 miljoen, waarna geskenke belasting teen ‘n koers van 25% betaalbaar is, onderhewig  aan ‘n aantal vrystellings wat ons verder hieronder bespreek. Hou in gedagte dat skenkingsbelasting in die konteks van individue slegs van toepassing is op Suid-Afrikaanse inwoners, wat beteken dat nie-inwoners nie aanspreeklik is vir skenkingsbelasting nie. Terwyl geskenke belasting oor die algemeen betaalbaar is deur die persoon wat die skenking maak, moet u in gedagte hou dat waar die skenker versuim om die belasting binne ‘n sekere tydperk te betaal, die skenker en ontvanger gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik kan wees  vir die belasting. Onthou, ingevolge  die Wet, waar ‘n bate laer as billike markwaarde oorgedra word, sal die verskil tussen die billike waarde van die  bate en die oordrag prys, as ‘n skenking beskou word en onderhewig wees aan skenkingsbelasting in die mate dat dit nie as vrystelling kwalifiseer nie.

Ingevolge Artikel 56(1) sluit die vrystellings die volgende in:

  • Die eerste R100 000 van eiendom wat deur ‘n individu in ‘n jaar van aanslag geskenk is, is vrygestel. Dit beteken dat ‘n persoon verskeie skenkings kan maak gedurende die jaar van aanslag op ‘n belastingvrye basis, met dien verstande dat die kumulatiewe totaal nie die R100 000.00 drempel oorskry nie.
  • Skenkings tussen gades is vrygestel en hoef nie verklaar te word. Hierdie vrystelling is slegs van toepassing op paartjies wat wettig getroud is en nie op paartjies wat saam woon nie.
  • Skenkings wat in terme van ‘n geldige testament gemaak word, is nie onderworpe aan geskenke belasting nie, maar wel onderworpe aan boedelbelasting.
  • Skenkings aan enige regeringsfeer of ‘n geregistreerde politieke party is nie belasbaar nie.
  • Skenkings mortis causa.
  • Enige skenking waarvan die begunstigde nie sal baat vind tot die dood van die skenker.
  • Skenkings gemaak ten opsigte van die bona fide onderhoud van ‘n ander persoon, onderhewig daaraan dat SARS die onderhoud as redelik beskou.

Sodra die skenking geformaliseer is, moet die skenker ‘n  IT144-vorm voltooi en dit by SARS indien, waarna skenkingsbelasting betaalbaar is aan die einde van die maand wat volg op die maand waarin die skenking gemaak is.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie as professionele advies gebruik of staatgemaak word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak ons vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings uitgesonder (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X