BELANGRIKE SAID-DATUMS

TERUGWERKENDE BELASTINGWETGEWING: KAN DIE TESOURIE JOU BELASTINGGESKIEDENIS HERSKRYF?
September 29, 2017
SARS TO INTENSIFY ACTION AGAINST TAX OFFENDERS
October 13, 2017
Dit lyk of SAID die afgelope tyd toenemend fokus op belastingnakoming. Ons wil derhalwe weereens die onderstaande belangrike datums beklemtoon ten einde te verseker dat ons kliënte altyd volledig belastingnakomend is. Nie-nakoming kan daartoe lei dat boetes opgelê word aan belastingbetalers wat nie hul belastingverpligtinge nakom nie. Dit het ook wyer implikasies wat kan insluit dat belastingbetalers nie in staat sal wees om aansoek te doen om ‘n belastingklaringsertifikaat nie, of dat SAID ongeneë is om oorweging te skenk aan ‘n versoek om die betaling van ‘n vermeende belastingskuld op te skort terwyl die belastingbetaler in ‘n dispuut met SAID gewikkel is.

BTW:

Besighede wat vir BTW asook vir eFiling geregistreer is, is verplig om hul periodieke BTW-opgawes in te dien op die laaste besigheidsdag van die maand wat volg op die einde van die betrokke BTW-periode. Betaling moet dieselfde dag gemaak word as dit per EFO of via eFiling geskied.

Indien opgawes met die hand ingedien word moet betaling en indienning geskied teen die 25ste van die maand wat volg op die BTW-periode.

LBS:

Besighede met werknemers van wie se salarisse LBS afgetrek word, is veplig om die toepaslike EMP201-opgawe in te dien teen die 7de van die maand wat volg op die maand waarin die LBS afgetrek is. Die opgawe moet vergesel word van die toepaslike LBS-betaling (d.w.s. op dieselfde datum).

Alle werkgewers wat vir LBS (en/of WVF en/of SDL) geregistreer is moet ook ‘n EMP501 vorm (wat wesenlik bestaan uit ‘n interim-rekonsiliasie van aanwesige werknemers se verwante belastings en heffings), teen 31 Oktober 2017 indien.

DIVIDENDBELASTING:

Opgawes van dividendbelasting moet ingedien word teen die einde van die maand wat volg op die maand waartydens die dividendverklaring of ontvangs geskied het, en betaling (indien van toepassing) moet die opgawe op dieselfde datum vergesel.

VOORLOPIGE BELASTINGOPGAWES:

Belastingbetalers wat ook voorlopige belastingbetalers is, se voorlopige belastingopgawes moet ingedien word na afloop van die eerste ses maande van die toepaslike jaar van aanslag en weer op die laaste dag van die daardie belastingjaar. Betaling, indien van toepassing, moet op dieselfde datums gemaak word. Hoewel ‘n derde betaling van voorlopige belasting nie noodsaaklik is nie mag so ‘n betaling gemaak word binne ses maande na die einde van die belastingjaar (sewe maande, sou die jaareinde in Februarie wees) om te verhoed dat rente gehef word op die onderberaming van voorlopige belasting, sou dit die geval wees.

JAARLIKSE BELASTINGOPGAWES:

Ons herinner weereens ons nie-korporatiewe kliënte daaraan dat jaarlikse belastingopgawes van nie-voorlopige individuele belastingbetalers teen 24 November 2017 ingedien moet word en dat van voorlopige belastingbetalers vereis word om hul jaarlikse opgawes teen 31 Januarie 2018 in te dien.

Maatskappye moet hul jaarlikse inkomstebelastingopgawes binne 12 maande na afloop van die betrokke jaar van aanslag, indien.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X