Wysigings aan die Wet op die Beheer van Trustgoed: Voordelige Eienaarskap (Beneficial Ownership)

Securing your business’s future: FICA Compliance in South Africa made simple
August 22, 2023
Hoe om beleggings geleenthede te evalueer
August 22, 2023

Die Wet op die Beheer van Trustgoed, ‘n belangrike stuk wetgewing wat Suid-Afrika se trusts beheer, het onlangs ‘n wesenlike transformasie ondergaan met die aanvaarding van die Wysigingswet op Algemene Wette (Anti-Money Laundering en Combating Terrorism Financing). Hierdie regulatoriese opknapping was daarop gemik om die land se trustbestuur te versterk, ‘n direkte reaksie op sy gryslysstatus, en het beduidende implikasies vir trustees, veral diegene wat familie trusts bestuur.

Uitbreiding van die term “voordelige eienaar”

Een van die primêre veranderinge aan die wet is die uitbreiding van die term “voordelige eienaar”. Hierdie term omvat nou individue met direkte of indirekte eienaarskap van die trusteiendom, persone wat beheer oor die trust se administrasie uitoefen, die oprigters, trustees van die trust en benoemde begunstigdes. Indien ‘n regspersoon hierdie rolle vervul, word dit die trustees se plig om die natuurlike persoon(e) te identifiseer wat so ‘n entiteit besit of beheer.

Artikel 11A: Rekord van voordelige eienaarskap

Die wysiging het ook Artikel 11A ingestel, wat trustees verplig om ‘n rekord van voordelige eienaarskap binne die trust op te stel en te handhaaf. Hierdie rekord, wat by die Meesterskantoor ingedien moet word, moet omvattende inligting bevat oor die voordelige eienaars, soos volle name, geboortedatum, nasionaliteit, amptelike identiteit besonderhede, woonadres, kontak metodes, redes vir voordelige eienaarskap, en die datums van aanvang en, indien van toepassing, beëindiging van voordelige eienaarskap. Trustees is ook verantwoordelik vir die byhou van ‘n gewaarmerkte afskrif van elke voordelige eienaar se amptelike identifikasiedokument.

Verantwoordbare instellings en trust eiendomsbestuur

Daarbenewens moet die trustees gedetailleerde inligting aanteken rakende verantwoordbare instellings waarmee hulle in gesprek tree vir trust eiendomsbestuur. Hierdie verantwoordbare instellings is entiteite wat in Bylae 1 van die FIC-wet gespesifiseer word.

Magtiging en diskwalifikasie van trustees

Nog ‘n belangrike wysiging is die behoefte dat elke trustee magtiging van die Meester van die Hooggeregshof moet ontvang voordat hy in hul hoedanigheid as trustee optree. Gronde vir diskwalifikasie om as trustee op te tree word uitdruklik in die wet omskryf en ‘n openbare register van gediskwalifiseerde individue moet deur die Meester bygehou word.

Finansiële deursigtigheid maatreëls

Verder stel die wet streng maatreëls in om finansiële deursigtigheid te verseker. Alle geld wat ‘n trustee ontvang, moet in ‘n aparte trustbankrekening gedeponeer word. Wanneer hulle met verantwoordbare instellings handel, moet trustees hul verteenwoordigende status bekend maak en sodoende hul rol ten opsigte van die trusteiendom duidelik maak.

Nakoming en boetes

Nienakoming van die nuwe regulasies dra ernstige boetes, wat moontlik kan lei tot ‘n boete van tot R10 miljoen, tronkstraf vir ‘n maksimum van vyf jaar, of albei.

Verhoogde aanspreeklikheid- en voldoeningsvereistes

Die wysigings beklemtoon ‘n beduidende toename in aanspreeklikheid en voldoeningsvereistes vir trustees. Die konsep van dormante trusts hou nie meer relevansie in hierdie nuwe landskap nie. Alle trusts moet as belastingbetalers registreer word.

Die rol van professionele hulp en onafhanklike trustees

Hierdie regulasies bied ‘n formidabele uitdaging, veral aan onafhanklike trustees wat moet verseker dat hulle die nodige prosedures implementeer en bygewerkte inligting moet handhaaf soos vereis. Dit beklemtoon die deurslaggewende rol van professionele hulp en die voordeel van onafhanklike trustees wat waardevolle leiding en ondersteuning kan bied om wetgewende nakoming te verseker en trustbates te beskerm.

Hierdie wysigings aan die Wet op die Beheer van Trustgoed dui op ‘n beduidende evolusie in trustbestuur in Suid-Afrika. Dit verplig ‘n hoë vlak van deursigtigheid, ywer en rekordhouding van trustees. Alhoewel dit skrikwekkend kan lyk om deur hierdie nuwe landskap te navigeer, sal kundige advies en proaktief bly in data-insameling en rekord instandhouding regulatoriese nakoming verseker en sodoende die integriteit van die trust behou.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X