ADDISIONELE MEDIESE UITGAWES BELASTINGKREDIET

VAT INCREASE FROM 14% TO 15%
March 12, 2018
ADDITIONAL MEDICAL EXPENSES TAX CREDIT
March 19, 2018

Artikel 6B van die Wet op Inkomstebelasting[1] maak voorsiening vir ’n addisionele mediese uitgawes belastingkrediet (bekend as AMTC) wat bereken word op kwalifiserende “uit-die-sak” mediese uitgawes. Hierdie belastingkrediet verminder die bedrag inkomstebelasting waarvoor ’n natuurlike persoon (hierna genoem die “belastingbetaler”) aanspreeklik is. Die AMTC word addisioneel tot die medieseskemafooie-belastingkrediet (MTC) toegestaan ten opsigte van fooie wat aan ’n geregistreerde mediese skema betaal word.[2]

Die AMTC kan deur ’n belastingbetaler geëis word ten opsigte van mediese uitgawes wat deur hierdie individu aangegaan word ten opsigte van die belastingbetaler se mediese uitgawes asook dié van enige van sy/haar gedefinieerde afhanklikes. ’n “Afhanklike” sluit in die gade of lewensmaat van die belastingbetaler, enige afhanklike kinders van die belastingbetaler of gade, enige ander lede van die belastingbetaler se onmiddelike familie ten opsigte van wie die belastingbetaler verantwoordelik is vir familiesorg en ondersteuning, asook enige ander persoon wat kragtens die reëls van die betrokke mediese skema as ’n afhanklike erken word.

Om vir die AMTC te kwalifiseer moes die uitgawes nie deur die belastingbetaler herwinbaar gewees het van enige persoon (bv. die belastingbetaler se mediese skema of ’n versekeraar kragtens ’n mediese gapingsdekkingversekeringsplan) nie. Verder kan kwalifiserende mediese uitgawes slegs geëis word in die jaar van aanslag waartydens dit werklik betaal word.

Die tipe uitgawes wat sou kwalifiseer vir die AMTC sluit bedrae in vir dienste gelewer en medisyne verkry van ’n geregistreerde mediese praktisyn, tandarts, optometris, homeopaat, naturopaat, osteopaat, kruiedokter, fisioterapeut, chiropraktisyn of ortopedis. Uitgawes aangegaan vir hospitalisasie in ’n geregistreerde hospitaal of verpleeginrigting, of tuisverpleging deur ’n gekwalifiseerde verpleegkundige, vroedvrou of verpleegassistent, sal ook kwalifiseer.

“Oor-die-toonbank” medisyne sal nie kwalifiseer nie tensy dit voorgeskryf is deur ’n behoorlik geregistreerde geneeskundige (soos hierbo vermeld) en verkry word van ’n geregistreerde apteker. Mediese uitgawes wat in die buiteland aangegaan en voor betaal is sal kwalifiseer as dit verwant is aan dienste en medisynes wat wesenlik eenders is as dié wat hierbo gelys word. Die Kommissaris mag verder ook kwalifiserende uitgawes voorskryf met betrekking tot liggaamlike gebreke of ongeskiktheid wat vir belastingverligting mag kwalifiseer.

Die AMTC-bedrag is gegrond op spesifieke formules en sal afhang van ’n belastingbetaler se ouderdom (bv. of die belastingbetaler 65 jaar en ouer is) en of die belastingbetaler, sy/haar gade of enige van die belastingbetaler of sy/haar gade se kinders ’n ongeskiktheid (soos gedefinieer) het.

[1] No. 58 van 1962
[2] Artikel 6A van die Wet op Inkomstebelasting.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingblad en moenie op staatgemaak word as regsadvies of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of verlies of skade wat voortspruit uit staatmaking op enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd jou regsadviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X