2015 INKOMSTEBELASTINGOPGAWE – IT12 VIR INDIVIDUE

ONGEVALLE KOMMISSARIS OPGAWE
May 28, 2015
POPI-WET
July 14, 2015

2015 INKOMSTEBELASTINGOPGAWE  –  IT12 VIR INDIVIDUE

Ons verwag om alle individue se 2015 inkomstebelastingopgawe via e-filing binnekort vanaf Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens te ontvang.  Ons sal dit waardeer indien ons u inkomstebelastinginformasie kan ontvang nie later as 14 Augustus 2015 om ons in staat te stel om die nodige berekeninge te doen vir u derde betaling (indien van toepassing) om betaal en ingedien te wees teen die sperdatum van 30 September 2015.

Die volgende informasie word verlang vir die periode 1 Maart 2014 tot 28 Februarie 2015 waar van toepassing:

 • Besonderhede van inkomste ontvang (salaris en bykomende byvoordele, pensioen, trustee of direkteursfooie, ledevergoeding, annuïteite, aandele opsie wins en enkel-bedragbetalings) met die nodige IRP5 en/of IT3 sertifikate;
 • Besonderhede van enige inkomste verkry uit besigheidsbedrywighede van ‘n eenman-saak/besigheid, konsultasiefooi of kommissie verdien, verskaf asseblief die nodige bewyse deur middel van fakture of IRP5/IT3 sertifikate;
 • Besonderhede van besigheidsuitgawes aangegaan (byvoorbeeld brandstof, telefoon, kantoorhuur, drukwerk en kantooruitgawes tuis). Ons sal die waarde en aankoopdatum van enige meubels en toerusting aangekoop vir die gebruik in u besigheid sowel as die grootte van die kantoorspasie tuis en die totale oppervlak van die huis benodig om die nodige berekeninge te maak;
 • Indien u ‘n reistoelaag ontvang, verskaf asseblief aan ons u volledige logboek en/of die kilometerlesing/(s) van u voertuig/voertuie soos op 1 Maart 2014 en 28 Februarie 2015. Waar nodig, verskaf asseblief ook die volgende informasie aangaande die voertuie:- Registrasienommer
  – Fabrikaat
  – Model
  – Datum van aankoop en kosprys van enige voertuig wat gedurende die jaar van aanslag aangekoop is
 • Besonderhede van alle mediese uitgawes insluitend die kwitansies, betalingsbewyse, mediesefondsbybetalings, mediesefondsbydraes en enige ander mediese uitgawes nie gedek deur u mediesefonds nie. Alle bedrae moet asseblief gestaaf word deur ‘n staat van die mediesefonds of fakture van u mediese praktisyns/apteke, die apteekfaktuur moet die verwysing van die voorskrif bevat;
 • Besonderhede van alle beleggingsinkomste van beide Suid-Afrikaanse en oorsese bronne, waar nodig, ondersteun deur die nodige belastingsertifikate. Bewyse van enige terughoubelasting afgetrek op u oorsese dividend en rente word ook benodig;

–    2    –

 • Besonderhede van alle huurinkomste en relevante uitgawes (eiendomsbelasting, versekering, heffings en herstelwerk);
 • Artikel 18A belastingsertifikaat met betrekking tot donasies gemaak aan goedgekeurde liefdadigheids-, opvoedkundige- en kerklike organisasies/instansies;
 • Besonderhede van enige ander donasies in kontant gemaak van meer as R5 000;
 • Volledige besonderhede van alle beleggings (genoteerde/ongenoteerde aandele, effekte trust) en/of vaste eiendom aangekoop gedurende die belastingjaar. Waar nodig verskaf asseblief die aantal aandele/eenhede gekoop, die datum van aankoop en die totale kosprys, beskrywing van eiendom en of die eiendom u privaatwoning is of vir beleggingsdoeleindes aangekoop is;
 • Volle besonderhede van alle beleggings en/of vaste eiendom verkoop gedurende die belastingtydperk. Verskaf asseblief die datum van verkoop, verkoopprys en die datum van aankoop en kosprys van die item.  Indien die item gewaardeer was vir kapitaal-winsdoeleindes soos op 1 Oktober 2001, verskaf asseblief ‘n afskrif van die waardasiesertifikaat, indien ons nie reeds oor die sertifikaat beskik nie.  Indien van toepassing, sal ons ‘n IT3(c) belastingsertifikaat wat die kapitaalwins/verlies aandui benodig;
 • Besonderhede van enige trust waarin u ‘n begunstigde mag wees, verskaf asseblief die naam en registrasienommer van die trust, sowel as die inkomstebelastingnommers, asook of u enige inkomste en/of kapitale verdelings uit die trust ontvang het gedurende die belastingjaar. Indien u wel ontvang het, verskaf asseblief besonderhede oor die aard van die inkomste (dividend, rente, huur ensovoorts) en kapitale verdelings;
 • Indien u ‘n direkteur van ‘n maatskappy/lid van ‘n beslote korporasie is, besigheids-inkomste verdien vir die belastingjaar, is u verplig om ‘n balansstaat saam met u belastingopgawe te voltooi. Indien hierdie van toepassing is op u, verskaf asseblief aan ons al die relevante besonderhede.  Dit is belangrik om daarop te let dat alle bates en laste, binnelandse en buitelandse, op hierdie balansstaat moet verskyn teen die oorspronklike koste;
 • Besonderhede van enige buitelandse inkomste of kapitaalwins uit ‘n buitelandse trust wat moontlik by u inkomste gevoeg mag word in terme van u amnestie regulasies.

–    3    –

Indien u belasbare inkomste vir die jaar R50 000 oorskry, is u verplig om ‘n derde voorlopige belasting teen einde September 2015 in te dien en te betaal, indien u versuim om dit te doen sal daar rente teen 9.25% per jaar gehef word vanaf 1 Oktober 2015 (hierdie rente is nie aftrekbaar vir belastingdoeleindes nie).  Indien u in hierdie kategorie val, stuur asseblief u informasie aan ons so gou moontlik om ons in staat te stel om u derde voorlopige belastingberekening vroegtydig te doen.

Let asseblief daarop dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens belastingbetalers boetes oplê vir die laat indiening/versuim om opgawes in te dien.  Verskaf asseblief die informasie aan ons so gou moontlik en moenie huiwer om ons kantoor te skakel indien u enige navrae aangaande bogenoemde het nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X