WANNEER BEHOORT FINANSIËLE STATE GEOUDITEER WORD

ARTIKEL 7C: WAAROOR GAAN DIT ALLES?
July 29, 2019
2019 TAX LEGISLATIVE AMENDMENT
July 29, 2019

Die Maatskappywet van Suid-Afrika (die Wet) vereis dat alle maatskappye finansiële state moet voorberei binne ses maande na die einde van hul finansiële jaar. ‘n Gewilde vraag van eienaars van besighede ten  opsigte van finansiële state is of die state onafhanklik geouditeer, nagegaan of gekompileer behoort te word. Die Wet bepaal dat die volgende kriteria toegepas moet word wanneer besluit word oor die tipe betrokkenheid:

Geouditeerde finansiële state

 1. Enige winsgewende maatskappy of maatskappy sonder winsoogmerk wat, in die normale gang van sy primêre aktiwiteite, beskik oor bates in ‘n fidusiëre hoedanigheid vir persone wat nie verwant is aan die maatskappy nie en die totale waarde van sodanige bates te enige tyd  gedurende die finansiële jaar R5 miljoen oorskry.
 2. Enige maatskappy sonder winsoogmerk, as dit geïnkorporeer is:
 • direk of indirek deur die staat, ‘n maatskappy in staatsbesit, ‘n internasionale entiteit of ‘n maatskappy; of
 • primêr om ‘n statutêre of regulerende funksie te verrig kragtens enige wetgewing , ‘n maatskappy in staatsbesit, ‘n internasionale entiteit, of ‘n buitelandse entiteit, of vir ‘n doel aanvullend tot enige sodanige funksie;
 1. Enige ander maatskappy waarvan die openbare belang puntetelling (public interest score) in die betrokke finansiële jaar soos volg is:
 • 350 of meer; of
 • ten minste 100 maar minder as 350, as sy jaarlikse finansiële state vir daardie jaar intern gekompileer is.

Hoe om u openbare belang puntetelling te bereken  ten einde vas te stel of u 350 punte oorskry al dan nie:

 1. ‘n Getal punte gelyk aan die gemiddelde getal werknemers van die maatskappy gedurende die finansiële jaar;
 2. een punt vir elke R1 miljoen (of gedeelte daarvan) vir derdeparty –aanspreeklikheid van die maatskappy op die finansiële jaareinde;
 3. een punt vir elke R1 miljoen (of gedeelte daarvan) se omset gedurende die finansiële jaar; en
 4. een punt vir elke individu wat aan die einde van die finansiële jaar ‘n lid is van die maatskappy of ‘n lid is van ‘n assosiasie wat ‘n lid is van die maatskappy.

Onafhanklike oorsig van finansiële state

Die Wet skryf voor dat ‘n onafhanklike oorsig van ‘n maatskappy se jaarlikse finansiële state uitgevoer moet word indien die volgende van toepassing is en die maatskappy nie kies om vrywillig geouditeer te word nie:

Indien, wat ‘n maatskappy betref, elke persoon wat nie ‘n houer is van of ‘n voordelige belang het in enige sekuriteite wat deur daardie maatskappy uitgereik is, nie ‘n direkteur van die maatskappy is nie, dat ‘n onafhanklike oorsig van die finansiële state uitgevoer moet word.

‘n Maatskappy en sy direkteure mag verkies om vrywilliglik geouditeer  of nagegaan te word sou hulle ‘n versekeringsverbintenis  wil aangaan, hoewel dit nie deur die Wet voorgeskryf word nie.

Gekompileerde finansiële state

Sou geen van die voorgenoemde vereistes nagekom word nie mag die finansiële state gekompileer word.

In die geval van kompilasies of gekompileerde finansiële state omskep die buitemuurse rekenmeester die data wat deur die kliënt voorsien word tot finansiële state sonder om enige versekering of ouditdienste te verskaf.

Moenie huiwer om  ons vriendelike personeel te kontak nie as u enige bystand benodig met u betrokkenheid in finansiële state.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X