VRUGGEBRUIKE EN DIE BELASTINGGEVOLGE DAARVAN

FOREIGN EMPLOYMENT INCOME: TAXATION
November 20, 2019
INTRA-GROUP TRANSACTIONS: HOW IT WORKS
January 23, 2020

‘n Vruggebruik is ’n beperkte saaklike reg op eiendom. Die vruggebruik-konstruksie neem die vorm aan van ’n gemeenregtelike persoonlike serwituut, wat as ’n beperkte saaklike reg die houer (die vruggebruiker) die reg verleen om die eiendom van iemand anders, insluitend die vrugte, te gebruik. Tipiese voorbeelde sluit in waar iemand die reg verleen word om ’n huis te gebruik, of die reg om rente op ’n leningsrekening of dividend op aandele te ontvang. Alhoewel die reg om die bate te gebruik aan ’n persoon toegestaan ​​word, word die eienaarskap of die blote dominium van die eiendom nie aan die vruggebruiker oorgedra nie. Die vruggebruiker ontvang slegs die reg tot die genieting van ’n bate. Die benutting van vruggebruik het verskeie belastinggevolge, waarvan een plaasvind wanneer ’n vruggebruik met afsterwe geskep word.

’n Vruggebruik wat kragtens ’n testament geskep word, sal ’n gedeeltelike beskikking vir kapitaalwinsbelasting (KWB) vir die erflater meebring indien die vruggebruik aan die langslewende gade bemaak word terwyl die blote dominium aan ’n ander persoon, soos ’n familietrust, bemaak word. In hierdie omstandighede sal die blote dominium na die bestorwe boedel oorgedra word, terwyl die oorlewende gade ’n heruitreiking sal ontvang.

As die erflater bepaal dat ’n vruggebruik met sy of haar dood geskep moet word en nog die vruggebruik nog die blote dominium in die bate aan ’n langslewende gade bemaak word,  sal die volle eiendomsreg aan die bestorwe boedel beskik word en die eksekuteur sal die vruggebruik na die vruggebruiker en die blote dominium aan die blote dominiumhouer oordra.

Vruggebruik wat geskep is met die afsterwe van ’n persoon (d.w.s. waar aan iemand ’n vruggebruik toegestaan ​​word van ’n bate wat die oorledene besit het), moet waardeer word (om die markwaarde van die totale eienaarskap tussen die vruggebruiksgedeelte en die blote dominiumgedeelte te “verdeel”). Hierdie waardasie behels die bepaling van die huidige waarde van die jaarlikse gebruiksreg teen 12% per jaar oor die verwagte lewensduur van die persoon wat die voordeel ontvang of, indien die reg op genieting ’n korter tydperk behels, gedurende daardie korter tydperk. As daar nie redelikerwys van die bate wat onderhewig is aan die vruggebruikersbelang verwag kan word om ’n jaarlikse opbrengs van 12% op die waarde van die bate te lewer nie, moet die SAID op versoek van die belastingpligtige  bepaal watter bedrag redelikerwys verteenwoordigend is van die jaarlikse opbrengs. Dit kan byvoorbeeld die geval wees waar die vruggebruik oor ’n leningsrekening aan ’n vruggebruiker toegestaan ​​word, en daar nie verwag kan word dat 12% rente (in ten minste die huidige ekonomiese omstandighede) ’n billike voorstelling van die jaarlikse opbrengs kan wees nie.

Op ’n oorvereenvoudigde basis, waar ’n vruggebruik met afsterwe geskep word en die blote dominium aan ’n trust bemaak word onderworpe aan ’n vruggebruik deur ’n langslewende gade, sal die volgende belastinggevolge ontstaan:

’n Verdeling van die markwaarde (en basiskoste) van die eiendom is nodig in ooreenstemming met bogenoemde waardasie. Daar sal ’n geagte beskikking wees van die blote dominium in die hande van die oorledene teen die markwaarde op die sterfdatum. Aangesien die vruggebruik aan ’n gade oorgelaat is, is daar ’n heruitreiking  ten opsigte van die bate.

Die belastinggevolge van ’n vruggebruik wat met afsterwe ontstaan ​​het, is baie ingewikkeld en advies oor die korrekte hantering daarvan behoort van ’n spesialis op hierdie terrein verkry te word.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X